V. Holan könyvei I. /V. Holan’s Books/ 2013, olaj, vászon, 80x80cm