Sassetta-hoz III. /To Sassetta/ 2012, olaj, vászon, 40x60cm