Sassetta-hoz IV. /To Sassetta/ 2012, olaj, vászon, 40x40cm